• Informacja - dożywianie

    • 13.09.2022 11:52
    • „Posiłek w szkole i w domu” przysługuje rodzinom, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na
     osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł (150% kryterium dochodowego dla osoby w
     rodzinie, które wynosi 600,00 zł) oraz
    • spełnione są warunki wskazane w ustawie z dnia 12
     marca 2004 r. o pomocy społecznej.
     Wniosek o przyznanie pomocy w formie jednego gorącego posiłku w szkole należy
     złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk.

     (druk wniosku)

     Do wniosku dołączyć należy:

     • zaświadczenie potwierdzające dochody (w tym również kredyty i pożyczki) i ich

     wysokości netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku lub w przypadku
     zmiany sytuacji dochodowej - aktualny, (druk)

     • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o wielkości

     gospodarstwa z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy,

     • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore należy

     dołączyć aktualne orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub w
     przypadku osób długotrwale chorych - zaświadczenie od lekarza,

     • aktualne odpisy wyroków sądowych, wysokość świadczeń alimentacyjnych.

      

     W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadzi wywiad
     środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W trakcie postępowania
     administracyjnego w celu ustalenia sytuacji rodziny pracownik socjalny może zażądać
     przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń. W terminie 30 dni
     od dnia złożenia wniosku wydana będzie decyzja przyznająca lub odmawiająca przyznanie
     świadczenia.
     Informuję jednocześnie, że Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk będzie
     finansował posiłki nie wcześniej niż od dnia uprawomocnienia się decyzji przyznającej
     świadczenie, do tego czasu koszty posiłku pokrywa rodzic/opiekun prawny.

     Kierownik
     Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk
     Agnieszka Kornacka

    • Wróć do listy artykułów
  • Librus Synergia
  • Librus Synergia
  • Napisz do nas

   Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
  • Logowanie

 • Inne media